×
Projectleider E/I
Darwin's Fox
Zwolle
Solliciteer nu
Voornaam
Achternaam
E-mail*
Telefoonnummer
Motivatie (250 karakters)
* Verplicht veld
Door te solliciteren ga je akkoord met onze .

I. Privacy Statement

Versie 1 september 2020

1. Inleiding

Het verzamelen van gegevens is voor ons altijd cruciaal geweest om jou zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij je carrièrestappen. Vanzelfsprekend gaan we er dan ook zorgvuldig mee om. Toch willen we dat jij een goed beeld hebt van hoe wij als organisatie met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Eerst even in het kort wie we zijn. Darwin’s Fox Group BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te Groningen en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77110935.

Ons platform en onze websites hebben als doel om mensen bij elkaar te brengen. Hiervoor hebben wij gegevens nodig. Wanneer wij geen gegevens zouden verzamelen, zouden wij geen werkgevers en talenten met elkaar in contact kunnen brengen. Zonder de juiste data kunnen we simpelweg geen passende match maken.

Wij koppelen geen producten aan producten, maar mensen aan mensen. Weten wie je bent, is daarbij essentieel. In deze verklaring geven wij duidelijk aan hoe wij met jouw privacy omgaan. Hieronder kun je meer lezen over 1) welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, welke grondslag van toepassing is en met wie wij de gegevens delen, 2) hoe we jouw gegevens beschermen, 3) hoe lang we de gegevens bewaren, 4) welke rechten aan jou toekomen en 5) onze contactgegevens.

2. Soort persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden, grondslagen en het delen van gegevens

Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Het hangt af van de manier waarop je onze diensten gebruikt, om welke gegevens het gaat. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken.

In aanvulling op de hieronder beschreven situaties, worden persoonsgegevens mogelijk gedeeld in geval van:

I. Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van onze onderneming of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan onze onderneming, kunnen persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;

II. Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien wij gerechtvaardigd overtuigd mogen zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.

Zonder jouw toestemming delen we jouw persoonsgegevens niet met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verkopen om marketingdoeleinden.

a. Je bezoekt alleen onze website

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we een beperkte hoeveelheid gegevens via het gebruik van cookies. Het gaat dan bijvoorbeeld om jouw IP-adres, geschatte locatie (op basis van IP-adres), de internetbrowser die je gebruikt en je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert). Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk de website verbeteren en deze beter af stemmen op jouw behoeftes en wensen, of omdat wij jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. Indien je wilt weten welke cookies je accepteert, of indien je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via jouw browserinstellingen.

Lees hieronder meer over cookies in onze Cookieverklaring.

b. Je uploadt je cv of je solliciteert direct op een vacature

Wanneer je op onze website je cv uploadt of direct wil solliciteren op een vacature, vragen wij je de volgende (persoons)gegevens in te vullen;

- Voor- en achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Woonadres*;
- Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens;
- Functietitel*;
- Ervaringsniveau*;
- Soort dienstverband*;
- Je motivatie voor de vacature*;
- Hoe je ons kent.

* De gegevens met een sterretje vragen wij alleen indien je direct solliciteert op een vacature.

NB. Wij willen kandidaten expliciet verzoeken om geen BSN aan ons te verstrekken.

Met welk doel?

Zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze taken als arbeidsbemiddelaar niet uitvoeren. Met dat doel, arbeidsbemiddeling, verwerken wij jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

Welke grondslag?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden is het uitvoeren van de afspraken c.q. overeenkomst die we met jou hebben met betrekking tot arbeidsbemiddeling of in sommige gevallen ons gerechtvaardigde belang. Als wij jouw gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heb je het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Het maken van bezwaar heeft alleen geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Aangezien we je graag zo goed en effectief mogelijk willen helpen bij het vinden van een nieuwe baan en dus de overeenkomst die we met jou hebben zo goed mogelijk willen uitvoeren, beschouwen we jouw toestemming voor het versturen van aan onze diensten verbonden mailingen, bijvoorbeeld een vacaturemailing, als gegeven, tenzij je hiertegen bezwaar maakt of totdat je deze toestemming intrekt. Het voordeel van dergelijke mailing is dat dit ons in staat stelt om je bestaande en toekomstige vacatures voor te stellen, waardoor de kans dat we een nieuwe baan c.q. interessante werkgever voor je vinden aanzienlijk groter wordt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken middels het versturen van een e-mail naar hallo@darwinsfox.nl.

Met wie delen wij de persoonsgegevens (eventueel)?

c. Wanneer je solliciteert op een interne vacature van Darwin’s Fox

Wij verwerken ook persoonsgegevens van eigen sollicitanten voor de bij ons openstaande interne vacatures. Het gaat in de meeste gevallen dan om:

- Voor- en achternaam;
- Adres;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Woonadres;
- Cv met de daarin door jou beschreven (persoons)gegevens;
- Functietitel;
- Ervaringsniveau;
- Soort dienstverband;
- Je motivatie voor de vacature;
- Correspondentie over je sollicitatie;
- Hoe je ons kent.

Met welk doel?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

Welke grondslag?

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens omdat wij in sommige gevallen jouw expliciete toestemming hebben ontvangen, of omdat het noodzakelijk is om een overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren. Denk aan bijvoorbeeld de arbeids-, stage-, of opdrachtovereenkomst die je met ons aangaat. Daarnaast verwerken wij de gegevens omdat het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld onze verplichting om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

We delen jouw (persoons)gegevens met partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben. Denk hierbij aan de softwareleverancier van ons HR-systeem en onze accountant die wij inschakelen om jou uit te kunnen betalen.

d. Wanneer je als kandidaat of (potentiële) klant contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt, als kandidaat of (potentiële) klant, bijvoorbeeld via het formulier op onze website, of via een ander kanaal (zoals telefonisch, per e-mail of social media), verwerken wij bepaalde (persoons)gegevens:

- Naam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- De vragen of opmerkingen die je vermeldt in het contactformulier of in jouw bericht.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van contactpersonen die werken bij onze zakelijke relaties, zoals klanten of leveranciers. In voorkomende gevallen, zoals wanneer een contactpersoon een offerte opvraagt of een belinspraak inplant, gaat het dan bijvoorbeeld om de voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie met deze contactpersoon. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening en voor het onderhouden van de zakelijke relatie.

Met welk doel?

Welke grondslag?

De verwerking van bovenstaande (persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij je vragen.

Met wie delen wij de (persoons)gegevens (eventueel)?

3. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Het veilig bewaren van jouw persoonsgegevens is logischerwijs erg belangrijk. De persoonsgegevens die in onder meer onze database zijn opgeslagen worden beschermd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door gebruikmaking van adequate elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Wij spannen ons in om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden, niet volledig te garanderen is.

Alle partners met wie we jouw persoonsgegevens delen moeten zich aan de beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken in een aparte regeling of (verwerkers)overeenkomst. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of eventueel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Zo letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in de EER. Voor doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER zorgen we dat passende waarborgen getroffen zijn. Voor Amerika geldt bijvoorbeeld dat gewerkt wordt met contractueel overeengekomen modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld, waarin bescherming van de gegevens is gewaarborgd. Ten aanzien van bedrijven in andere landen dan Amerika zorgen we dat andere passende waarborgen zijn getroffen.

4. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij persoonsgegevens van kandidaten zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden voor maximaal 5 jaar bewaren. Je hebt altijd het recht om hier bezwaar tegen te maken; zie hierna.

5. Inzage, correctie, verwijdering en andere rechten die jou toekomen

Door een email te sturen naar hallo@darwinsfox.nl kun je:
• Inzien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
• Jouw eerder gegeven toestemming intrekken of bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking;
• De gegevens die wij van jou hebben laten wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
• Verouderde gegevens door ons laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer wij deze wettelijk gezien niet nog langer moeten bewaren;
• Je gegevens over laten dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de persoonsgegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, dan ontvang je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn, een overzicht van jouw persoonsgegevens zoals bij ons bekend uit onze database conform de richtlijnen van de AVG. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen, dan zetten wij deze procedure in werking en stellen we jou op de hoogte conform het door ons (aan de hand van de richtlijnen van de AVG) opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over ons protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering wordt vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn, uitgevoerd. Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij eventueel een geanonimiseerde archiefkopie van de persoonsgegevens bewaren. De gegevens in deze kopie zijn dan niet meer herleidbaar tot jou als individu.

Indien je je bedenkingen hebt of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dat aan onze Privacy Officer laten weten via het emailadres hallo@darwinsfox.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

6. Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan onze Privacy Officer via hallo@darwinsfox.nl of via:

Darwin’s Fox Group B.V.
van der Hoopstraat 4

9716 JM Groningen

II. Cookie Statement

Versie 8 juni 2020

1. Inleiding en toepasselijkheid

Op de websites van Darwin’s Fox (www.darwinsfox.nl en websites van gerelateerde labels) maken wij gebruik van cookies. We willen je door middel van deze cookieverklaring informeren over de wijze waarop Darwin’s Fox cookies gebruikt en met cookies omgaat. In onze privacyverklaring kun je meer lezen over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.

Deze cookieverklaring is van toepassing op de activiteiten op de bovengenoemde website en apps van de onderneming en merken van Jouw Darwin’s Fox Group B.V. (hierna: “Darwin’s Fox”). Darwin’s Fox is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verwerkt via de websites en apps.

2. Informatie die we ontvangen via cookies

Sinds 5 juni 2012 is de Telecommunicatiewet (ook wel Cookiewet genoemd) van kracht en sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De E-Privacy Verordening zal daarnaast in de nabije toekomst in werking treden. Deze verordening gaat als specificatie van en aanvulling op de AVG regels bevatten voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van elektronische communicatie en vervangt de huidige regels daarover in onder meer de Telecommunicatiewet. Op grond van bovengenoemde wetgeving is iedere website verplicht de gebruiker te informeren over cookies.

Cookies zijn tekstbestandjes met gegevens die tijdens het bezoek aan een website via je browser op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen en uitgelezen en die bepaalde instellingen en gegevens met het systeem van de desbetreffende website uitwisselen. In deze cookies zit informatie, waaronder (persoons)gegevens, opgeslagen. Door het opslaan van instellingen en gegevens kan onze website de inhoud op jouw wensen af stemmen en wordt het gebruik voor jou gemakkelijker, bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens zodanig worden opgeslagen, dat je ze bij elk volgend bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

3. Soorten cookies: algemene uitleg

I. Tijdelijke en permanente cookies

Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer je browser afgesloten wordt. Deze cookies gelden alleen voor de lopende sessie en worden dus ook wel sessie-cookies genoemd. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan, ook nadat je browser afgesloten is.

Onder permanente cookies vallen:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website, apps of diensten mogelijk te maken.

Dit zijn cookies die gebruikt worden voor het leveren van functionaliteit. Hiermee worden bijvoorbeeld jouw inloggegevens bewaard. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Hiermee wordt jouw bezoekgedrag geregistreerd.


II. Onderscheid niet-functionele cookies:

Niet-functionele cookies kunnen weer worden onderverdeeld in vier verschillende soorten:

4. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken wij bepaalde (typen) cookies, voor bepaalde doelen en met bepaalde vervaldata. We gebruiken op onze website functionele en analytische cookies, alsmede (re)marketing cookies om je relevante content te kunnen aanbieden. De exacte cookies die zonder- of met jouw toestemming worden geplaatst, kun je terugvinden in de cookiebar welke verschijnt zodra je onze website bezoekt. In die cookiebar kun je per cookie ook een uitleg vinden, zodat je bijvoorbeeld weet wat de cookie doet en wat de levensduur is van de cookie.

Wettelijk gezien mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of wanneer deze analytisch zijn én de cookies privacy-vriendelijk zijn ingesteld. Voor alle andere soorten cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Hierbij geldt dat wanneer je naar onze website surft, wij jou door middel van onze cookiebar eerst vragen of je toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies. Let op: geef je ons geen toestemming om marketing cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat je advertenties van ons ziet; maar deze advertenties hebben we dan niet gebaseerd op jouw online gedrag.

Onthoud dat Darwin’s Fox niet kan instaan voor het privacy beleid van de derden wiens third-party-cookies op jouw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij je naar de website van de betreffende derde.

5. Waarom gebruiken we cookies?

Darwin’s Fox gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

(i) Onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken en om het direct online solliciteren met een geüpload cv mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet naar behoren werken (functionele cookie);

(ii) Te zorgen dat we jou de vacatures en/of diensten kunnen laten zien waarvan wij denken dat je daar interesse in hebt;

(iii) De doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te onderzoeken door middel van (re)marketing cookies (niet-functionele directe cookie). We maken hier gebruik van om relevante informatie en gepersonaliseerde uitingen, zoals advertenties die op jouw zoekgedrag aansluiten, aan jou te tonen op onze website en op andere websites;

(iv) De datum en het tijdstip waarop je onze website bezoekt te registreren om een overzicht te krijgen van het totaalaantal bezoekers van onze website en de bezochte pagina’s. Deze gegevens verschaffen ons informatie over het gebruik van onze website. De informatie wordt niet gebruikt om te weten wie je bent, maar alleen om een bezoek aan onze site te analyseren (analytische niet-functionele cookies, zie onderstaand bij Google Analytics);

(v) Onze website te verbeteren voor gebruikers, bijvoorbeeld door gebruik van de applicatie HotJar. Wij houden hiermee bij waar op een pagina op onze website clicks plaatsvinden en hoe en waar op een bepaalde pagina gescrold wordt, bijvoorbeeld om te zien of de informatie op onze website goed te vinden is, zodat we onze website daarop kunnen aanpassen (analytische niet-functionele cookies, zie verder het privacy statement van HotJar: https://www.hotjar.com/privacy).

6. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren.

We mogen de door Google Analytics verzamelde persoonsgegevens van onze websitebezoekers verwerken zonder voorafgaande toestemming. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt namelijk gekoppeld aan het geanonimiseerde en niet voor Darwin’s Fox inzichtelijke IP-adres, en wordt vervolgens doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt jouw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Dit betekent technisch gezien dat het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast hebben wij in de instellingen van Google Analytics ‘gegevens delen’ uitgezet. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies en hebben we met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ten behoeve van Darwin’s Fox zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor Darwin’s Fox op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in jouw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen, waarover hierna meer. Wij wijzen je er alleen wel vriendelijk op dat je in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Bovendien kun je voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan jouw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (inclusief IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende URLS kunnen je daarnaast helpen je instellingen te wijzigen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

7. Google (Dynamic) Remarketing

Naast Google Analytics, gebruiken we ook de cookie van Google (Dynamic) Remarketing zodra je de marketing cookies hebt geaccepteerd in de cookiebar.

Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentiedoeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste kan gecombineerd worden met bezochte pagina's, om zo relevante advertenties te tonen aan de bezoeker van onze website op externe websites.

Voor meer informatie over deze cookie, kun je het privacy beleid van Google lezen via https://policies.google.com/privacy

8. Social Media buttons

Indien je een social media button tegen komt op onze website, bevatten die buttons geen cookies die door Darwin’s Fox worden gebruikt. Als je op de button klikt, verlaat je onze website en kom je terecht bij bijvoorbeeld LinkedIn of Instagram, Facebook of Twitter. Vanaf dat moment geldt het privacy statement en cookiebeleid van het desbetreffende platform. Indien je vragen hebt over hoe deze media omgaan met privacy en cookies, raadpleeg dan de websites websites en privacyverklaringen van deze media zelf via:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://help.instagram.com/402411646841720

https://www.facebook.com/policy.php

https://twitter.com/en/privacy

9. Conversiepixels

Een conversiepixel is een stukje code waarmee conversies doorgemeten kunnen worden. Wij plaatsen deze op een websitepagina wanneer je marketing cookies hebt geaccepteerd in onze cookiebar, en vervolgens op een vacaturepagina bent gekomen, een sollicitatieprocedure start en de sollicitatie succesvol hebt afgerond. Met zo'n pixel kunnen we het succes van onze marketingcampagnes doormeten en kunnen we campagnes optimaliseren.

Overzicht conversiepixels Darwin’s Fox en bijbehorende privacy statements:

Adzuna https://www.adzuna.nl/privacy-policy.html

Indeed https://www.indeed.nl/legal

Werkzoeken.nl https://www.werkzoeken.nl/privacy/

Daisycon https://www.daisycon.com/en/legal/

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/https://www.facebook.com/policies/cookies/

10. Zelf cookies beheren

Via de browserinstellingen op jouw apparaat kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

De meeste internetbrowsers zijn in eerste instantie zo ingesteld dat zij automatisch cookies accepteren. Indien je niet wil dat onze website cookies opslaat op jouw apparaat, kun je jouw browserinstellingen wijzigen waardoor je eerst een waarschuwing krijgt voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. Ook kun je je instellingen wijzigen waardoor jouw browser het merendeel van onze cookies weigert of enkel bepaalde cookies van derde partijen. Je kunt ook je toestemming voor cookies verwijderen door de reeds opgeslagen cookies te verwijderen.

Let op: als je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor het apparaat én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere apparaten en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

11. Contactgegevens

In ons Privacy Statement kun je lezen welke privacy rechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze cookieverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Darwin’s Fox
van der Hoopstraat 4
9716 JM Groningen
T: 050 700 1541
hallo@darwinsfox.nl

III. Wijzigingen aan het Privacy Statement en Cookieverklaring

Het Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

De Cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze websites kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om ook regelmatig deze Cookieverklaring te raadplegen.